خدمات دفتر حقوقی ندا ماندکاری


امورحسبی و موضوعات ارث

دعاوی مربوط به وصیت،بطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه،اخراج ثلث،تقسیم ماترک،...

وکیل

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود. وکالت : معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید .
موکل : کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می دهد.
2016/01/03
کلید آزمون وکالت سال 94

کلید سوالات آزمون وکالت سال ۹۴

کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴ بر اساس اعلام  سازمان سنجش آموزش کشور  آزمون وکالت سال ۹۴ دفترچه A شماره سوال گزینه صحیح ۱ ۱ ۲ ۴ […]