2015/12/08
اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلابی

اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ […]
2015/12/03

قانون ثبت اسناد و املاک کشور

2015/12/03
قانون مبارزه با مواد مخدر

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

2015/11/24
تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری   تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۱ مجلس شورای […]