کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

بر اساس اعلام  سازمان سنجش آموزش کشور

 آزمون وکالت سال ۹۴

دفترچه A

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۱
۲ ۴
۳ ۲
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۳
۷ ۴
۸ ۲
۹ ۴
۱۰ ۱
۱۱ ۲
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۳
۱۵ ۱
۱۶ ۱
۱۷ ۳
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۲۰ ۳
۲۱ ۴
۲۲ ۲
۲۳ ۲
۲۴ ۳
۲۵ ۱
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۲
۲۹ ۴
۳۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۳
۳۴ ۴
۳۵ ۲
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۲
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۱
۴۷ ۴
۴۸ حذف
۴۹ ۱
۵۰ ۲
۵۱ حذف
۵۲ ۱
۵۳ ۳
۵۴ ۲
۵۵ ۴
۵۶ ۱
۵۷ ۳
۵۸ ۱
۵۹ ۴
۶۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۱
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۲
۶۶ ۳
۶۷ ۲
۶۸ ۲
۶۹ ۴
۷۰ ۳
۷۱ ۴
۷۲ ۱
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۴
۷۶ ۳
۷۷ ۱
۷۸ ۲
۷۹ ۲
۸۰ ۱
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۴
۸۴ ۴
۸۵ ۱
۸۶ ۳
۸۷ ۴
۸۸ ۲
۸۹ ۱
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۴
۹۲ ۳
۹۳ ۱
۹۴ ۴
۹۵ ۲
۹۶ ۳
۹۷ ۲
۹۸ ۲
۹۹ ۱
۱۰۰ ۳
۱۰۱ ۲
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۴
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۳
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۳
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۴
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۳

 

دفترچه B

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۲
۳ ۴
۴ ۳
۵ ۱
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۱
۱۵ ۳
۱۶ ۳
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۲
۲۰ ۱
۲۱ ۲
۲۲ ۴
۲۳ ۴
۲۴ ۱
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۲
۳۷ ۱
۳۸ ۳
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۳
۴۷ ۲
۴۸ حذف
۴۹ ۳
۵۰ ۴
۵۱ حذف
۵۲ ۳
۵۳ ۱
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۳
۵۷ ۱
۵۸ ۳
۵۹ ۲
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۳
۶۳ ۳
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۱
۶۷ ۴
۶۸ ۴
۶۹ ۲
۷۰ ۱
۷۱ ۲
۷۲ ۳
۷۳ ۴
۷۴ ۲
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۳
۷۸ ۴
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۱
۸۲ ۴
۸۳ ۲
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۱
۸۷ ۲
۸۸ ۴
۸۹ ۳
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۱
۹۳ ۳
۹۴ ۲
۹۵ ۴
۹۶ ۱
۹۷ ۴
۹۸ ۴
۹۹ ۳
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۱
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۴
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۱

 

دفترچه C

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۳
۴ ۲
۵ ۴
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۳
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۴
۱۵ ۲
۱۶ ۲
۱۷ ۴
۱۸ ۳
۱۹ ۱
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۳
۲۳ ۳
۲۴ ۴
۲۵ ۲
۲۶ ۱
۲۷ ۴
۲۸ ۳
۲۹ ۱
۳۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۲
۳۳ ۴
۳۴ ۱
۳۵ ۳
۳۶ ۱
۳۷ ۴
۳۸ ۲
۳۹ ۲
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۳
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۲
۴۷ ۱
۴۸ حذف
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ حذف
۵۲ ۲
۵۳ ۴
۵۴ ۳
۵۵ ۱
۵۶ ۲
۵۷ ۴
۵۸ ۲
۵۹ ۱
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۲
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۳
۶۸ ۳
۶۹ ۱
۷۰ ۴
۷۱ ۱
۷۲ ۲
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۱
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۳
۸۰ ۲
۸۱ ۴
۸۲ ۳
۸۳ ۱
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۴
۸۷ ۱
۸۸ ۳
۸۹ ۲
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۱
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۱
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۳
۹۸ ۳
۹۹ ۲
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۳
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴

دفترچه D

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۳
۳ ۱
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۲
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۱
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۲
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۳
۲۰ ۲
۲۱ ۳
۲۲ ۱
۲۳ ۱
۲۴ ۲
۲۵ ۴
۲۶ ۳
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۳
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۴
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۴
۴۷ ۳
۴۸ حذف
۴۹ ۴
۵۰ ۱
۵۱ حذف
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۱
۵۵ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۴
۶۳ ۴
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۲
۶۷ ۱
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۲
۷۱ ۳
۷۲ ۴
۷۳ ۱
۷۴ ۳
۷۵ ۳
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۱
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۳
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۳
۸۸ ۱
۸۹ ۴
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۲
۹۳ ۴
۹۴ ۳
۹۵ ۱
۹۶ ۲
۹۷ ۱
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۴
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۲
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۲
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۲

دیدگاهتان را بنویسید