خدمات دفتر حقوقی ندا ماندکاری


امورحسبی و موضوعات ارث

دعاوی مربوط به وصیت،بطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه،اخراج ثلث،تقسیم ماترک،...

وکیل

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود. وکالت : معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید .
موکل : کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می دهد.
2016/01/05
وقوع زلزله در تهران

وقوع زلزله در تهران

دقایق بحرانی برای پایتخت پس از وقوع زلزله ممکن است ابعاد فاجعه تنها اعدادی باشند که بر زبان می‌آیند اما سال‌هاست که اعلام می‌شود‌ زلزله‌ تهران […]