خدمات دفتر حقوقی ندا ماندکاری


امورحسبی و موضوعات ارث

دعاوی مربوط به وصیت،بطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه،اخراج ثلث،تقسیم ماترک،...

وکیل

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود. وکالت : معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید .
موکل : کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می دهد.
۱۳۹۴/۱۰/۰۲
ندا ماندکاری

نشانی دادگاههای حقوقی و کیفری

  وکیل ،مشاور حقوقی ، وکیل پایه یک دادگستری ،وکیل دادگستری
۱۳۹۴/۰۸/۳۰

تعریف وکیل و تعریف وکالت

  تعریف وکیل: وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. […]
۱۳۹۴/۰۱/۱۹

ندا ماندکاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی