خدمات دفتر حقوقی ندا ماندکاری


امورحسبی و موضوعات ارث

دعاوی مربوط به وصیت،بطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه،اخراج ثلث،تقسیم ماترک،...

وکیل

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود. وکالت : معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید .
موکل : کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می دهد.
2015/12/08
عندالمطالبه يا عندالاستطاعه

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟ مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است که پیامبراکرم(ص) نیز […]
2015/11/24

تقدیم دادخواست اعسار همزمان با مطالبه مهریه

رای وحدت رویه : تقدیم دادخواست اعسار همزمان با مطالبه مهریه هیآت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ ، […]