خدمات دفتر حقوقی ندا ماندکاری


امورحسبی و موضوعات ارث

دعاوی مربوط به وصیت،بطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه،اخراج ثلث،تقسیم ماترک،...

وکیل

وکیل : کسی است که به موجب عقد وکالت و از جانب موکل خود ، نایب انجام امری می شود. وکالت : معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی ، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید .
موکل : کسی است که به دیگری وکالت انجام امری را می دهد.
2015/12/23
محاسبه دیه

محاسبه دیه

محاسبه دیه محاسبه دیه سال ۹۴ نوع دیه نرخ دیه (به ریال) نوع دیه نرخ دیه (به ریال) دیه کامل ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ چهار درصد دیه ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ یک […]